VEIKLA

Bendrovės pagrindinė veikla:

 • Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų  priežiūros administravimas;
 • Šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūra;
 • Elektros įrenginių įrengimas ir priežiūra;
 • Vandentiekio ir kanalizacijos sistemų įrengimas ir priežiūra;
 • Pastatų konstrukcijų techninė priežiūra;
 • Mokėjimo paslaugą – pinigų perlaidas;
 • Reklamos paslaugų teikimas.

APIE BENDROVĘ

UAB „Tavo pastogė“ Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruota 1995 m. balandžio 24 d., reorganizavus valstybinę butų ūkio įmonę.
2001 m. birželio 29 d. Mažeikių rajono valdybos sprendimu Nr. 298 bendrovė patvirtinta 52-iejų daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriumi. Bendras administruojamų namų plotas sudaro 134 593 kv. m. arba 3051 butas.

Bendrovės pagrindinis tikslas:

 • perimti visus pastato savininko(ų) rūpesčius, susijusius su pastato priežiūra;
 • užtikrinti darbo paslaugų kontrolę;
 • operatyviai reaguoti į avarijas ir gedimus bet kuriuo paros metu;
 • kokybiškai atlikti visus reikalingus darbus;
 • teikti išsimokėjimą už atliktus darbus  nuo 3 iki 10 mėnesių.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 7279,58 Eur. (septyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt devyni eurai 58 eurocentai) kuris padalintas į 2282 (du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt dvi) paprastąsias vardines 3,19 Eur. (trys eurai devyniolika eurocentų) nominalios vertės akcijas.

Procentinė sudėtis: 78proc. akcijų (1781 vnt.) savininku yra Mažeikių rajono savivaldybė ir 22 proc. akcijų savininkai yra fiziniai asmenys.

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (Visuotinis susirinkimas), Bendrovės valdyba (Valdyba) ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius (Direktorius) ir jo pavaduotojas (pavaduotojai).

Bendrovės valdyba:

Nerijus Rapšys – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas,

Rima Podelienė – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos turto valdymo skyriaus vedėja,

Rasa Dargvainienė – Mažeikių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė,

Valdybos pirmininkas – Nerijus Rapšys.

 

Bendrovė dukterinių įmonių neturi.
Bendrovė nesupirko ir neperleido savų akcijų.
Bendrovė nėra įsigijusi kitų bendrovių akcijų.
Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.
Bendrovės darbuotojų darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Bendrovės įstatais, vidaus darbo tvarkos reglamentu, pareigybinėmis instrukcijomis, direktoriaus įsakymais ir sprendimais.
Bendrovė planuoja toliau vykdyti iki šiol vykdytą veiklą, sieks rentabilumo ir akcininkų turtinių interesų tenkinimo.