MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL 2018-2019 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

2019 m. balandžio 19 d. Nr. A1 – 856

Mažeikiai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1dalimi ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.1-297  61, 62, 63 punktais:

  1. L e i d ž i u nuo 2019 metų balandžio 23 d. baigti 2018– 2019 m. šildymo sezoną.
  2. N u r o d a u, kad šilumos vartotojai, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų, suderinę su šilumos tiekėju, turi teisę patys nuspręsti dėl pastatų šildymo pabaigos.
  3. N u r o d a u, kad gydymo įstaigos šildymą baigia tik suderinusios su Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistu ir informavusios šilumos tiekėją.
  4. P a v e d u Bendrajam skyriui paskelbti vietos spaudoje ir savivaldybės internetinėje svetainėje, adresu www.mazeikiai.lt

 

Turto valdymo skyriaus vedėja, Rima Podelienė, laikinai einanti Administracijos direktoriaus pareigas

Pilnas įsakymo dokumentas .pdf formatu